Referat fra Vejen Folkeuniversitets repræsentantskabsmøde den 29. april 2014.

Deltagere: Linda Klitmøller (formand, Museet Sønderskov), Paul Monrad (næstformand, Grundtvigsk Forum Askov), Anette Månson (bestyrelsesmedlem, Vejen bibliotek), Anne-Mette Graubæk (kasserer og sekretær, foreningen Norden), Hanne Klinting (bestyrelsesmedlem, Vejen bibliotek) og Claus Winther (suppleant, Sydjysk Kunstforening).

Punkt 1: Dirigent vælges: Paul Monrad.

Punkt 2: Beretning ved Linda Klitmøller.

Efter sidste repræsentantskabsmøde var der uændret konstituering, så den siddende bestyrelse fortsatte. Der har været 4 bestyrelsesmøder i alt. Vi har haft et travlt år med 14 foredrag i efteråret 2013 og 15 foredrag i foråret 2014. Der har desuden været flere aflysninger af foredrag, enten på grund af storm/orkan eller sygdom og lignende. Det samlede deltagerantal er på 674 personer til de 29 foredrag, med et gennemsnit på over 23 pr. gang, hvilket er meget tilfredsstillende. Der har været store udsving i deltagerantal, hvor yderpunkterne har været 2-3 deltagere og 60 deltagere.

Lokalkomitéen har selv afholdt to foredrag, mens resten er afholdt af medlemsforeningerne. Vi startede sæsonen med et åbningsforedrag rettet mod årets tema: Historiske jubilæer i perioden 1813-1864. Det var kunsthistoriker Jørgen Steiniche, som holdt foredraget ”Den danske nation fødes”. Foredraget var gratis, og der deltog 23. Folketinget havde sammen med det norske Storting valgt at markere 200-året for landenes adskillelse. Det betød, at lokalkomitéen kunne afholde endnu et gratis foredrag den 6. marts på Sønderskov med lektor Lars Hovbakke Sørensen, og emnet var ”National identitet i Danmark og Norge siden 1814”. 39 deltog i foredraget. Lokalkomitéen havde besluttet at støtte foredrag, som faldt ind under årets tema ved at dække halvdelen af komitéafgiften, og der har således været, i alt fire foredrag, der er blevet støttet, udover de to foredrag nævnt ovenfor.

Vi har for nylig fået to nye medlemsorganisationer: DIS-Kongeaaen (slægtsforskning) og Danske Handicaporganisationer Vejen.

Vores hjemmeside www.fu-vejen.dk er velfungerende, og statistik viser, at der på en to måneders periode er ca. 70 besøgende. Hjemmesiden er med til at reducere vores samlede administrationsudgifter. Der benyttes også annoncering på Kultunaut. Vi har i år udsendt to halvårsprogrammer, som er trykt på kommunens trykkeri. Desværre har der af forskellige tekniske grunde været forsinkelse på begge udsendelser, hvilket vi beklager meget, og håber at det ikke sker igen.

Punkt 3: Regnskab og budget ved Anne-Mette Graubæk.

Årets regnskab udleveres og gennemgås. Regnskabet gælder for kalenderåret, og dermed rækker det ind i to sæsoner, og kan på visse områder afvige lidt fra formandsberetningen, som dækker fra september til juni. I 2013 har der været i alt 26 foredrag. Vi har i alt 27 medlemsforeninger, der har betalt kontingent. Årets resultat har et mindre underskud på 4.147 kr., som har været budgetteret, fordi vi har valgt at støtte tema-foredrag, som angår historiske jubilæer i perioden 1813-1864. Foreningen råder pr. 1. jan. 2014 over et indestående på 14.582 kr.

Kontingent for medlemsforeninger uændret: 150 kr. pr. år.

Budget for den kommende sæson udleveres, og det besluttes, at der igen i den kommende efterårssæson gives støtte til et par foredrag, som omhandler 150-året for krigen 1864 og 1. Verdenskrigs udbrud.

Punkt 4. Bestyrelsens ideer til den kommende sæson.

I den kommende sæson 2014-15 forsætter vi markeringen af historiske jubilæer: Krigen i 1864, 1. Verdenskrigs udbrud, ændring af Grundloven i 1915 med valgret for kvinder og demokrati-begrebet.

Vores medlemsforeninger opfordres til at tage kontakt til bestyrelsen med ideer.

Punkt 5. Indkomne forslag.

Der er ingen fremsendt.

Punkt 6. Valg til bestyrelse (2 år).

Hanne Klinting vælges for 2 år, Claus Winther vælges for 2 år.

Punkt 7. Valg til suppleant (1 år).

1. suppleant Anette Månson.

Punkt 8. Eventuelt.

Pr. 1. januar 2015 bliver der en mindre stigning på komitéafgiften for et almindeligt 2-timers foredrag (en dobbeltlektion) med 10 kr. til i alt 1540 kr.

Ansøgning om foredrag sendes som tidligere til kasserer Anne-Mette Graubæk på mail: amgraubaek@gmail.com på det udarbejdede ansøgningsskema. Alle ansøgninger indsendes inden 15. juni, for at nå at komme med i programmet, der udsendes midt i august. Kontakt evt. formand Linda Klitmøller, hvis ansøgninger forventes at blive forsinkede.

 

Referent: Anne-Mette Graubæk