Referat fra Vejen Folkeuniversitets repræsentantskabsmøde den 12. maj 2015.

Deltagere: Linda Klitmøller (formand, Museet Sønderskov), Paul Monrad (næstformand, Grundtvigsk Forum Askov), Anne-Mette Graubæk (kasserer og sekretær, foreningen Norden), Hanne Klinting (bestyrelsesmedlem, Vejen bibliotek), Claus Winther (bestyrelsesmedlem, Sydjysk Kunstforening) og Jens Christian Andersen (DIS-Kongeaaen).

Punkt 1: Dirigent undlades p.gr. a. få deltagere

Punkt 2: Beretning ved Linda Klitmøller.

Der har været afholdt 25 foredrag siden sidste repræsentantskabsmøde. Vejen Folkeuniversitet har været medarrangør af to foredrag. Gennemsnittet af deltagerantal i hele 2014 har været på 31,8. Hjemmesiden er velfungerende. Vi udgiver program to gange om året, som uddeles til foreningerne og kan afhentes på bibliotekerne. Vi har fået 1 ny medlemsorganisation: Læborg Menighedsråd, og to foreninger har valgt at udmelde sig.

Punkt 3: Regnskab og budget ved Anne-Mette Graubæk.

Årets regnskab udleveres og gennemgås. Regnskabet gælder for kalenderåret, og dermed rækker det ind i to sæsoner. Årets resultat har et mindre underskud på 2.687 kr., som har været budgetteret, fordi vi har valgt at støtte tema-foredrag, som angår historiske jubilæer i perioden 1813-1864. Foreningen råder pr. 1. jan. 2015 over et indestående på 11.895 kr.

Kontingent for medlemsforeninger uændret: 150 kr. pr. år.

Budget for den kommende sæson udleveres. Folkeuniversitetet planlægger selv at arrangere to foredrag. Budgettet godkendes.

Punkt 4. Bestyrelsens ideer til den kommende sæson.

I den kommende sæson 2015-16 forsætter vi markeringen af historiske jubilæer bl.a.: Skibelund Krat fejrer 150 år, og Carl Nielsen 100 år.

Punkt 5. Indkomne forslag.

Der er ingen fremsendt.

Punkt 6. Valg til bestyrelse (2 år).

Linda Klitmøller vælges for 2 år, Anne-Mette Graubæk vælges for 2 år, Paul Monrad ønsker ikke genvalg, Jens Christian Andersen vælges for 2 år.

Punkt 7. Valg til suppleant (1 år). 1. suppleant Anette Månson, Vejen Bibliotek.

Punkt 8. Eventuelt.

Nye regler for befordringsgodtgørelse for foredragsholdere træder i kraft 1. sep. 2015. Fremover udbetales sv. t. billigste offentlige transportmiddel, og kørsel i egen bil skal bevilges ved underskrivelse af kontrakt (Statens lave takst på 2,05 kr. pr. km.)

Alle ansøgninger indsendes inden 15. juni, for at nå at komme med i programmet, der udsendes midt i august. Kontakt evt. formand Linda Klitmøller, hvis ansøgninger forventes at blive forsinkede.

 

Referent: Anne-Mette Graubæk, ref. udsendt 12. maj 2015