8. april 2013:

Referat fra Vejen Folkeuniversitets repræsentantskabsmøde den 8. april 2013.

Deltagere: Linda Klitmøller (formand), Paul Monrad (næstformand), Anette Månson (bestyrelsesmedlem), Anne-Mette Graubæk (kasserer og sekretær), John Sau (Kunst 6630), Ingelise Jensen (Vejen Havekreds) og Claus Winther (Sydjysk Kunstforening).

Punkt 1: Dirigent vælges: Paul Monrad.

Punkt 2: Beretning ved Linda Klitmøller.

Efter sidste repræsentantskabsmøde var der uændret konstituering, så den siddende bestyrelse fortsatte. Der har været 3 bestyrelsesmøder i alt. Bestyrelsens første opgave var at få godkendt nye og forenklede vedtægter, bl.a. er det ikke længere nødvendigt at have revisorer til at godkende regnskabet, idet folkeuniversitetets sekretariat i Odense også gør dette. Desværre blev vores mangeårige kasserer, Lars Bang Jeppesen, uventet syg og døde efter ret kort tid sidste sommer. Der var efterfølgende en del arbejde med at få overblik over tilmeldinger af foredrag og betalinger. Vi har gennemført et program med i alt 21 foredrag i efteråret 2012 og 12 planlagte foredrag i foråret 2013. Der har været et gennemsnit på ca. 27 deltagere til foredragene, hvilket er meget tilfredsstillende. Hvis det afvises, at et foredrag kan foregå i folkeuniversitetet, kan det enten skyldes, at foredragsholderens faglige / akademiske baggrund ikke svarer til de krav, der sættes af Fællessekretariatet i Odense, eller det kan skyldes, at foredragets indhold ikke tager tilstrækkeligt udgangspunkt i formidling af forskningsresultater (se uddybning af dette: www.folkeuniversitetet.dk). Der har kun været betalt annoncering i avis én gang, ellers benytter vi udelukkende pressemeddelelser og mindre artikler i ugeaviserne. Vores trykte program er blevet udleveret til enkelte af vores foreninger og har som sædvanligt været tilgængelig på bibliotekerne. Det ser dog ud til, at vi stadig har mange uafhentede programmer. Måske skal vi helt droppe de trykte programmer i den nuværende udformning? Vores hjemmeside benyttes mere og mere, og der benyttes gratis annoncering via Kultunaut, så vi dermed har reduceret vores udgifter til annoncering betydeligt. Øvrige portoudgifter er også skåret betydeligt ned, fordi alle medlemsforeninger (på nær en) benytter e-mails.

Punkt 3: Regnskab og budget ved Anne-Mette Graubæk.

Årets regnskab udleveres og gennemgås. I 2012 har der været i alt 40 foredrag, mens et planlagt kursusforløb blev aflyst. Vi har i alt 26 medlemsforeninger, der betaler kontingent. Årets resultat er positivt, bl.a. fordi det indeholder nogle tilgodehavender fra det foregående regnskabsår. Foreningen råder over et indestående på 18.729 kr. I det kommende år budgetteres med at deltage i et tættere samarbejde med de øvrige foreninger for at nedbringe foreningens ’formue’ (se næste punkt).

Punkt 4. Bestyrelsens ideer til den kommende sæson.

I den kommende sæson 2013-14 er der en række væsentlige historiske jubilæer: Statsbankerotten i Danmark 1813, Krigen i 1864, Søren Kierkegaards fødsel, 1. Verdenskrigs udbrud, tabet af Norge i 1814, Folkeskolelovens tilblivelse 1814. På den baggrund har vi valgt at fokusere på ”Tema 1800-1864”. Vi foreslår at samarbejde (dvs. dele komitéafgiften) med de øvrige foreninger om foredrag, der har fokus på den valgte periode i 1800-tallet indenfor historie, kunst, Guldalderen, den romantiske have, o.lign. Det kunne også dreje sig om de mere ”smalle” foredrag, hvor en forening har et helt særligt ønske, men samtidig har en forventning om at der ikke kan ventes ret mange deltagere, og dermed kunne blive for dyrt at afvikle. Vores medlemsforeninger opfordres til at tage kontakt til bestyrelsen med ideer.

Punkt 5. Indkomne forslag.

Der er ingen fremsendt.

Punkt 6. Valg til bestyrelse (2 år).

Linda Klitmøller (genvalgt), Paul Monrad (genvalgt), Anne-Mette Graubæk (genvalgt).

Punkt 7. Valg til suppleant (1 år).

1. suppleant Claus Winther (Sydjysk Kunstforening), som er villig til at deltage i bestyrelsesmøder, og 2. suppleant John Sau (Kunst 6630 i Rødding).

Punkt 8. Eventuelt.

John Sau foreslår forsøg med videooptagelse af foredrag, og efterfølgende lægge det på internettet. Der diskuteres både de praktiske og etiske aspekter af dette.

Der besluttes at planlægge et indledende foredrag i september. Foreløbig titel: Signalement af en epoke: Første halvdel af 1800-tallet med fokus på dansk politik, uddannelse, økonomi og kunst.

Det foreslås, at programmet ikke længere trykkes i den nuværende form. I stedet trykkes en A4-folder med et halvt års planlagte foredrag, efterår 2013 og forår 2014. Hjemmesiden forbedres. Der annonceres kun i avisen ved sæsonstart.

 

Referent: Anne-Mette Graubæk