24. april 2012:

Folkeuniversitetet i Vejen

referat fra ordinært repræsentantskabsmøde

torsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 på Vejen Bibliotek

 

Deltagere:

Foreninger: Tove Sørensen (Gigtforeningen), Dorthe Teichert (Kunst 6630 Rødding), Niels Peter Jessen (Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn), Anne Hartvig (Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn)

Bestyrelsen: Linda Klitmøller (formand), Lars Bang Jeppesen (kasserer), Anette Månson, Paul Monrad, Anne-Mette Graubæk (sekretær).

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

Paul Monrad vælges.

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2.  
  3. Formandens beretning

Der er tilknyttet 30-31 foreninger. 10 foreninger har arrangeret foredrag, og flere af disse foredrag har været i samarbejde med to eller flere foreninger for at lette økonomien. Der har været afholdt 23 foredrag, hvor der har deltaget mellem 17 og 65 personer. Bestyrelsen har ikke i indeværende år selv arrangerer foredrag, og det planlagte kursus måtte aflyses p.gr.a. for få tilmeldte.

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Vi har fået en hjemmeside. Der er lavet et nyt tilmeldingsskema (vedlægges dette referat), hvor foreningerne skal udfylde kommende arrangement, samt evt. vedlægge foto/illustration. Derefter bliver disse informationer brugt til både program og hjemmeside. Ansøgning om støtte til arrangementer i kommende sæson sendes til Linda Klitmøller, e-mail: lk@sonderskov.dk – senest den 25. juni.

Bestyrelsesmedlemmer har været til Inspirationsmøde for regionens folkeuniversitetskomiteer, hvilket gav mange ideer og god erfaringsudveksling.

Bestyrelsen har planlagt efterårets første foredrag til den 4. september 2012 med kulturforsker Johs. Nørregaard Frandsen (Syddansk Universitet).

Medlemsliste er under revision og udsendes til alle foreninger via e-mail.

  1. Regnskab og budget ved kassereren

Omdeles og gennemgås. Der mangler årlig kontingent fra 12 foreninger, som snarest bliver kontaktet om de fortsat ønsker medlemskab. Der mangler regning fra trykning af program fra juli 2011. Herefter godkendt.

Budget er ikke muligt at fremlægge, da det afhænger af de ansøgninger som forventes indsendt senest 25. juni d.å.

  1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 150 kr. pr. tilsluttet forening.

Godkendes af de tilstedeværende.

  1. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter (vedlagt som bilag)

Tidligere vedtægter fra 2001 virket lidt for tunge og bureaukratiske. I stedet ønskes så enkelt som muligt, og forslaget er inspireret af de minimumsvedtægter som anbefales af Folkeuniversitetet. De tilstedeværende bakker positivt op om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Eftersom de nuværende vedtægter kræver mindst halvdelen af medlemmernes tilstedeværelse (evt. via fuldmagt) besluttes at indkalde til et ekstraordinært møde i nær fremtid med opfordring til at foreningerne tilkendegiver deres indstilling via fuldmagt.

Endelig godkendelse vil foregå ved fremsendelse til SDU.

  1. Indkomne forslag.

Ingen forslag er modtaget.

  1. Valg til bestyrelse.

Lars Bang Jeppesen, genvalgt

Anette Månsson, genvalgt

Suppleant, Hanne Klinting, (biblioteket), valgt

Valg til revisor: Pernille Vestergaard og Susanne Steiner.

  1. Eventuelt

Alle tilmeldinger sendes elektronisk til Linda Klitmøller, som videresender til kasserer og sekretær. Oplysningerne bruges både i program, på vores egen hjemmeside (http://www.fu-vejen.dk), og evt. også annoncering på Kultunauts hjemmeside.

Når der er overnatning og transport til et foredrag vil den mest enkle måde være at den arrangerende forening i samarbejde med foredragsholderen foretager betaling og derefter fremsender bilag samlet til Folkeuniversitet i Aalborg. Bestyrelsen vil dog gerne være behjælpelig med at reservere overnatning, hvis der er behov for det.

 

 

Vejen, den 29. maj 2012                          ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________

 

Paul Monrad                       Anne-Mette Graubæk

                                                                 dirigent                                sekretær