Vejen Folkeuniversitet

Komiteens vedtægter

Folkeuniversitetets struktur

Folkeuniversitetet i Danmark blev etableret i 1898 og er i dag en landsdækkende folkeoplysningsvirksomhed med en regional struktur bestående af fire afdelinger i universitetsbyerne København, Århus, Odense og Aalborg. Derudover findes godt 100 folkeuniversitetskomitéer, der arbejder med virksomheden uden for universitetsbyerne. Disse komitéer administreres fra fire regionssekretariater samt en afdeling for komitéer, der ikke er tilsluttet regionerne.

Komitéens vedtægter skal tage udgangspunkt i Drifttilskudslovens bestemmelser.

Se Lovgrundlag


 

Vedtægter:
 
Vedtægter for Vejen Folkeuniversitet - Folkeuniversitetskomiteen i Vejen Kommune
§ 1
Folkeuniversitetskomiteen i Vejen Kommune har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning ved gennem undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13.

§ 2
Folkeuniversitetskomiteens navn er: Vejen Folkeuniversitet og den har sit hjemsted i Vejen kommune.

§ 3
Stk. 1. Folkeuniversitetskomiteen ledes af en bestyrelse på 5 personer valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen. Mødet afholdes en gang årligt i januar kvartal og annonceres senest 2 uger før på komiteens hjemmeside og/eller i lokale medier. (Så mødet kan være afholdt før fristen for evt. enhedsskift, jf. §4, stk. 2)

Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 3 medlemmer vælges i lige år, 2 medlemmer i ulige år. (Sikrer at en bestyrelse ikke udskiftes på én gang). Genvalg kan finde sted. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens arbejde.

Stk. 4. Komitéen tegnes af formanden sammen med en på mødet (§3, stk. 1) valgt repræsentant for komitéen. (Kan fx også være sammen med en konstitueret næstformand. En påpegning af tegningsretten kræves af bankforbindelser).
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4
Stk. 1. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilken Folkeuniversitetsenhed, komiteen tilknytter sig.
Stk. 2. Beslutningen om tilknytning til en enhed gælder fra 1. januar og for en periode af tre kalenderår. En komite, der herefter ønsker at ændre sin tilknytning for de efterfølgende tre kalenderår, skal inden 1. april i det 3. kalenderår underrette Kulturministeriet om den tilknytning, den ønsker for de efterfølgende tre kalenderår. Kulturministeriet kan afvise ønsker om ændret tilknytning, der modtages efter fristen.

§ 5
Stk. 1. Bestyrelsen er over for Regionskomiteen ansvarlig for komiteens aktiviteter og program samt årligt budget og regnskab på en måde, så enheden kan opfylde kravene i Bekendtgørelse om folkeuniversitetet, kap. 3, § 5. 
Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret, og bestyrelsen indsender hvert år regnskab til regionskomiteen.

Stk. 3. Bestyrelsen laver en beretning og et budget – til brug internt i komiteen. FU-Syd regionskomiteen kræver ikke (stats-)autoriseret revision. 

Stk. 4. Bestyrelsen indbetaler for hvert arrangement en komitéafgift, der fastsættes af styrelsen for FU-Syd/Regionskommiteen.

Stk. 5 Bestyrelsen kan overdrage til medlemmer af den lokale komite at være praktisk arrangør.

Stk. 6. Komitéen kan indgå samarbejde med andre parter om aktiviteter og arrangementer.

§ 6
Komiteen kan opstille én kandidat til FU-Syds styrelse, og hver komite kan ved valg af kandidater afgive 1 stemme. Valget sker på et komiteårsmøde, der arrangeres af styrelsen for FU-Syd (hvis det er denne regionskomite, FU-Vejen er tilsluttet).

§ 7
Folkeuniversitetskomitéen i Vejen sikrer en fair og transparent databehandling og beder alene om, at deltagerne stiller deres kontaktoplysninger til rådighed for komitéen med henblik på at kunne administrere deltagernes tilmelding og arrangementets gennemførelse.

§ 8
Stk. 1. Ændring af komitéens vedtægter sker ved almindelig stemmeflertal i komitéens bestyrelse, men skal godkendes af Folkeuniversitetet for Syddanmark/Regionskomiteen.

Stk. 2. En nedlæggelse af komitéen besluttes af komiteen på et indkaldt møde, hvor det også bestemmes, hvordan eventuelle aktiver skal anvendes.

§ 9
Disse vedtægter træder i kraft den 29.6.2020

 

Bestyrelsens underskrift

29.6.2020 Jens Christian Andersen (kasserer)

29.6.2020 Hanne Klinting (sekretær)

29.6.2020 Øjvind Arnfred (webmaster)

29.6.2020 Pernille Vestergaard