1. juni 2012

 

Vedtægter for Vejen Folkeuniversitet

 

§ 1

Komitéen for Vejen Folkeuniversitet har til formål at planlægge og koordinere folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13, § 46.

 

§ 2

Folkeuniversitetskomitéen har sit hjemsted i Vejen kommune.

 

§ 3

Folkeuniversitetskomitéen ledes af en bestyrelse på 5 personer, valgt på det årlige repræsentantskabsmøde for medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter. Bestyrelsen sørger for det endelig program for semesteret, og bestyrelsen kan overdrage til repræsentantskabets medlemmer at være praktisk arrangør.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. To medlemmer afgår i lige år, og tre medlemmer afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om tegningsret. Der føres referat over bestyrelsens møder.

 

§ 4

Repræsentantskabet udgøres af medlemmer, som består af interesserede borgere, foreninger og institutioner i Vejen kommune. Repræsentantskabsmødet indkaldes i april med mindst to ugers varsel. Hvert medlem har 1 stemme på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen aflægger beretning på repræsentantskabsmødet, og det årlige kontingent fastsættes.

 

§ 5

Bestyrelsen er over for komitéstyrelsen eller den region, komitéen tilhører, ansvarlig for komitéens aktiviteter og program.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer hvert andet år for en 2-årig periode beslutning om tilknytning til en region eller til komitéstyrelsen.

 

§ 6

Bestyrelsen er ansvarlig for komitéens regnskab.

 

§ 7

Disse vedtægter træder i kraft den 1. juni 2012, og erstatter vedtægter fra 30. maj 2001.

Stk. 2. Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i komitéens bestyrelse, men skal godkendes af regionsstyrelsen for den region, komitéen er tilknyttet eller af komitéstyrelsen, hvis komitéen er tilknyttet denne.

 

 

Linda Klitmøller                                       Anne-Mette Graubæk

formand                                                    sekretær